Pazarlama Nedir? 

Doğal kaynaklardan yararlanılarak üretilen ürün ve hizmetlerin en son tüketicinin eline geçene kadar gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayan (Uraz, 1978:2). pazarlama kavramı, kişiden kişiye ve kurumdan kuruma farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Pazarlamayı kimileri çok dar, kimileri ise geniş kapsamlı olarak ele almaktadır. 

Pazarlama / Pazarlama Temel Kavramları

Günlük yaşamda birçok yerde karşımıza çıkan pazarlama olayına yönelik yapılmış çok sayıda tanım bulunmaktadır. Bir çok kişinin bu kavramından anladığı birbirinden farklıdır. Bu konu üzerine yazılmış bir kitapta (Tek, 1999:4-5), dar ve geniş anlamda pazarlama tanımları verilerek pazarlamaya ilişkin açıklamalarda bulunmaktadır. Dar anlamdaki  tanımlarda dağıtım yönlü, mülkiyet yönlü ve yönetimsel pazarlama tanımları şeklinde bir ayrıma gidilmektedir. Söz konusu tanımlarda pazarlama kavramındaki ağırlık noktaları önem kazanmaktadır. Geniş anlamdaki pazarlama tanımlarında ise bir işletmedeki işletme faaliyetlerinin bütünü pazarlamaya ilişkin olarak ele alınmaktadır. 

Pazarlamaya ilişkin olarak en yaygın kullanılan tanım Amerikan Pazarlama Derneği’nin yapmış olduğu tanımdır. Bu tanıma göre pazarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere, ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecidir.

Pazarlamadaki Temel Kavramlar 

Pazarlama kavramı içinde yer alan başlıca öğeleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

♦Gereksinimler
♦İstekler ve talepler
♦Ürünler
♦Değer, fiyat, tatmin,
♦Takas
♦İlişkiler ve ağlar
♦Pazarlar
♦Pazarlamacılar ve olası müşteriler. 

 Günümüzde hızla gelişen ve trend haline gelen dijital pazarlama hakkında bilgi için sayfamıza göz atabilirsiniz.

Ara